Gaurko saioan hondoa jo dute Eliseo Gilen aurkako isuna proposatu zuen Jaurlaritzako teknikariak eta Letterako grafologoak

(Azpian gazteleraz / Abajo en castellano)

Auziaren oinarria: Fiskaltzak eta akusazio partikularrak Eliseo Gili 285.600 €ko multa jartzeko eskatzen dute 476 pieza arkeologiko kaltetzeagatik. Jaurlaritzak, Ondarearen jabeak, bakoitza 600 eurotan baloratu du.

Deklaratzen du, Teresa Izquierdo Marculetak, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondare Zuzendaritzako teknikariak. Berak erabaki zituen isunaren nondik norakoak. Egin zaion galdeketa luzea galde-erantzun gutxi batzuetan laburtzen saiatuko gara.

Defentsako abokatua:  Bazenuten grafitoen zerrenda edo inbentariorik 476 zirela jakiteko?

Mª Teresa Izquierdo: Ez.

DA: Orduan nola eman zenuten zifra hori?

MTI: Prentsan irakurri genuen.

DA: Ikusi zenituen baloratu beharreko piezak?

MTI: Ez, argazki batzuk bakarrik.

AD. Badakizu zeramikaz gain adreilua, hezurra eta beira ere badaudela?

MTI: nik ulertu nuen gehienbat zeramikazkoak zirela.

AD: zuk badakizu aipatutako grafito gehienak zeramika anodinoen gainean eginak daudela, hau da, zati txikiak? Zertan oinarrituta baloratu zenuten pieza bakoitza 600 €-tan?

MTI: “Balorazio abstraktua izan zen” (sic). Garai hartan, Gipuzkoan material arkeologikoa erakusketetara eta beste museo batzuetara eraman zen, eta hori zen aseguruekin kontratatzen zen kopurua.

 (Zeramikazko pieza txiki baten gainean egindako grafito bat erakusten zaio).

 AD: zure ustez, pieza horrek, inskripziorik ez balu, 600 € balioko luke?

MTI: (totelka) Ez dakit …

Ia soberan daude iruzkinak. Teknikaria defendatu ezin dena defendatzen saiatu da, piezen hutsaren hurrengo balio ekonomikoa, benetako piezak ez balira, akusazioak nahi bezala. Gainera, argi dago ez dakiela zertan oinarrituta kalkulatu duten 476 pieza daudela. Barregarria izan da. Ostracabase delakoan (grafito bereziei buruz ezagutzen dugun bilduma bakarra), gure kontuen arabera agertzen dira 285 zeramikan, 56 hezurrean, 27 adreiluan eta 8 beiran.

 Oinarri horiekin isun astronomikoa ezarri nahi diote Eliseo Gili, 11 urteko aulki zigorraren ondoren. ¿Quo vadis Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foro Aldundia?

 Bigarrena eta “eztabaidaezina” AFAk kontratatutako txosten grafologikoa

Atzo jakinarazi genuenez, AFAk eskatutako lehen txostena, Alicia Martinez Carrasco grafologoarena, ez zen “eztabaidaezina”, ez zen Arabako Aldundiak eskatzen zuena, eta hark, ipso facto, bigarren txosten bat enkargatu zion, oraingo honetan eztabaidaezina, Lettera enpresari, Magdalena Ezcurra Gondra eta Gregorio Rodriguez Grávalos grafologoena. 2010. urtearen hasieran, txosten bat aurkeztu zuten, eta ondorioztatu zuten letrinako testuak eta marrazkiak eta grafitoetan agertzen direnak esku berekoak direla, ondorio loriatsuen paragrafo batekin, literaturaren historian leku pribilegiatua merezi duena:

“Letrinako marrazkien eta letren eta milaka urteko euskarrietako marrazkien arteko komunztadurak ezartzen dira sare neuronal beretik datozen eta integrazio neuromuskular batetik eta koordinazio bisomotor bakarretik euskarrira eramandako tresna grafikoak erabiltzeagatik, eta horrek ezin du esan nahi motor bakar batek esku hartu duenik”.

 AFAk 36.000 € ordainduko ditu txosten horrengatik (ikusi faktura behean).

 Gaurko saiora Gregorio Rodriguez bakarrik joan da; Magdalena Ezcurrak gaixo dagoela argudiatu du. Eskema bera erabiliko dugu agerraldia laburbiltzeko:

Defentsa-abokatua:

AD: letrinaren eta grafitoen arteko antzekotasunak bakarrik aztertu dituzue, edo baita desberdintasunak ere?

GR: antzekotasunak bakarrik.

AD: nola zenekiten letrinetako grafito guztiak esku berekoak zirela?

Gr: Aldundiak jakinarazi zigun hori.

AD: ba al zuten Eliseo Gil susmagarriak eskuz idatzitako testurik, kaligrafiazko perizial guztietan egiten den bezala?

 GR: ez.

AD: eta zergatik ez zitzaion lagin bat hartu?

GD: orduan desberdin idazten saiatuko litzatekeelako (iruzkinak aretoan).

AD. Egur edo zeramikaren gainean egindako idatzi edo marrazkietarako metodo zientifikorik ba al dago?

GR: ez, baina ezta paper edo beste euskarri batzuen gainean ere (geroago, beste galdera bati erantzunez, aitortzen du “Grafologia sasizientzia bat” dela).

AD: grafitoen zein alderditan finkatu zarete zuek? Ulertu dudanez, euskarriaz gain, kontuan hartu behar dira erabilitako lanabesa (puntzoia, brotxa, boligrafoa), abiadura, presioa, ereduzko keinuak eta erasoen eta ihesbideen azterketa … Hori guztia kontuan hartu al duzue?

 GR: ez, letren forma bakarrik. Gainerako guztia berdin zait. Letren arteko formak eta distantziak bat badatoz, gainerako guztiak ez du axola (asaldatuta). Pertsonak ez dira aldatzen idazteko edo marrazteko moduan. Bere haurtzaroko eta heldutasuneko pertsona baten marrazki bat berdinak dira egiturari dagokionez. Hori egiaztatuta dago.

Pantailan erakusten zaizkio letrinan dauden A guztiak, hogeiren bat, itxura ezberdinekoak, eta galdetzen zaio ea uste duen denak esku berekoak direla (zalantza egiten du). Letrinaren R guztiak agertzen dira. Txostenaren orrialdea erakusten zaio, non PARMIINION jartzen duen grafitoa agertzen den. Haren arabera, R-a letrinako R 24 zenbakiari dagokio. Erreen artean zein den galdetzen zaio, ez baitaude zenbakituta, eta, gainera, ez dago hainbeste erre. Zalantza, ez omen daki, erabat galduta. Esperimentua beste bi letrekin errepikatzen da, emaitza berarekin.

Halaber, agerian geratzen dira letren eta grafitoen marrazkiak (askoz txikiagoak horiek) alderatzean egiten dituen oreka ikaragarriak, fotoshopa erabiliz eta irudiak beren gustura handituz eta distortsionatuz, zerbaitetan bat egin dezaten.

Zalantzarik gabe, azterketa grafologiko hori Grafologiaren historiara pasako da.

Laburbilduz, Eliseo Gilen aurkako akusazio froga nagusiak txostenaren egile eta mentoreen aldetik barregarrikeria izugarria eragin du.

Naufragio completo de la técnica que propuso la multa astronómica contra Eliseo Gil y del grafólogo de Lettera

Fondo del asunto: Fiscalía y acusación solicitan que se imponga a Eliseo Gil una multa de 285.600 €  por haber dañado 476 piezas arqueológicas,  que el Gobierno Vasco, propietaria del Patrimonio, ha valorado en 600 € cada una.

Declara Mª Teresa Izquierdo Marculeta, técnica de la Dirección de Patrimonio Cultura del Gobierno Vasco. Ella fue la que decidió los términos de la multa. Vamos a tratar de sintetizar un largo interrogatorio en unas pocas preguntas y respuestas:

Abogado de la defensa: ¿Ustedes tenían algún inventario o listado de los grafitos excepcionales para determinar que son 476?

Mª Teresa Izquierdo: No

AD: ¿Entonces cómo dieron esa cifra?

MTI: La leímos en la prensa.

AD: ¿Usted vio las piezas que tenía que valorar?

MTI: No. Solo algunas fotos.

AD. Sabe que además de cerámica hay también ladrillo, hueso y vidrio?

MTI: Yo había entendido que eran mayormente de cerámica.

AD: ¿Usted sabe que la mayoría de los grafitos en cuestión están realizadas sobre cerámicas anodinas, es decir, pequeños fragmentos? ¿En base a qué valoraron cada pieza en 600 €?

MTI: “Fue una valoración en abstracto” (sic). En esa época hubo en Gipuzkoa algunos traslados de material arqueológico a exposiciones y a otros museos, y esa era la cantidad que se contrataba con los seguros.

(Se le enseña un grafito hecho sobre una pequeña pieza de cerámica).

AD: Usted cree que esta pieza, si no tuviera inscripción, valdría 600 €?

MTI: (Titubea) No lo sé…

Casi sobran los comentarios. La técnica ha intentado defender lo indefendible, el valor económico prácticamente nulo de las piezas si éstas no fueran auténticas, como pretende la acusación. Además es evidente que no tiene ni idea en base a qué han calculado la existencia de 476 piezas. El ridículo ha sido impresionante. En la Ostracabase (única recopilación que conocemos de los grafitos excepcionales), figuran, según nuestras cuentas, 285 en cerámica, 56 en hueso, 27 en ladrillo y 8 en vidrio.  

Con estas bases se quiere imponer una multa astronómica a Eliseo Gil, después 11 años de pena de banquillo. ¿Quo vadis Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foro Aldundia?

Segundo y “concluyente”  informe grafológico contratado por la DFA

Como informábamos ayer, el primer informe solicitado por la DFA, el de la grafóloga Alicia Martinez Carrasco, no era “concluyente”, no era lo que exigía la Diputación de Álava, y ésta, ipso facto, encargó un segundo informe, esta vez concluyente, a la empresa Lettera, de los grafólogos Magdalena Ezcurra Gondra y Gregorio Rodríguez Grávalos. A principios de 2010 entregan un informe que concluye que los textos y dibujos de la letrina y los que aparecen en los grafitos son de la misma mano, con un párrafo de conclusiones glorioso, merecedor de un lugar privilegiado en la historia de la literatura:

“Las concordancias entre los dibujos y letras de la letrina y los de los soportes milenarios se establecen por la utilización de herramientas gráficas procedentes de una misma red neuronal y trasladadas al soporte a partir de una integración neuromuscular y de coordinación visomotora única, que no puede significar sino que ha intervenido un único motor”.

La DFA paga por este informe la módica cantidad de 36.000 € (ver factura abajo).

A la sesión de hoy solo ha acudido Gregorio Rodríguez; Magdalena Ezcurra ha alegado que se encuentra enferma. Usaremos el mismo esquema para sintetizar la comparecencia:

Abogado de defensa:  

AD: Han estudiado solamente las similitudes entre la letrina y los grafitos, o también las diferencias.

GR: Solo las similitudes.

AD: ¿Cómo sabían que los grafitos de las letrinas eran todas de la misma mano?

GR: Eso se nos comunicó desde diputación.

AD: ¿Poseían algún texto escrito a mano por Eliseo Gil, el sospechoso, como se hace en todas la periciales caligráficas?

GR: No.

AD: ¿Y por qué no se le tomó una muestra?

GR: Porque entonces hubiera tratado de escribir diferente (comentarios en la sala).

AD. ¿Existe un método científico para escritos o dibujos realizados sobre madera o cerámica?

GR:  No, pero tampoco sobre papel u otros soportes (más tarde, en respuesta a otra pregunta, reconoce que “la Grafología es una pseudociencia”).

AD: ¿En qué aspecto de los grafitos se han fijado ustedes? Según tengo entendido, además del soporte, hay que tener en cuenta el útil empleado (punzón, brocha, bolígrafo), la velocidad, la presión, gestos tipo y el estudio de ataques y escapes… ¿Han tenido en cuenta todo eso?

GR: No, solo la forma de las letras. Todo el resto me da igual. Si coinciden las formas y las distancias entre letras, todo el resto no importa (alterado). Las personas no cambian en su forma de escribir o dibujar. Un dibujo de una persona de su niñez y de su madurez son iguales en cuanto a su estructura. Eso está comprobado.

Se le enseñan en pantalla todas la A que se encuentran en la letrina, una veintena, de aspecto diferente, y se le pregunta si cree que todas son de la misma mano (titubea). Se muestran todas Rs de la letrina. Se le enseña la página de su informe donde figura el grafito  que pone PARMIINION, cuya R según él corresponde a la R nº 24 de la letrina. Se le pregunta cuál de las erres es, pues no están numeradas, y además no hay tantas erres. Titubea, dice que no lo sabe, totalmente perdido. Se repite el experimento con tras dos letras, con el mismo resultado.

También quedan de manifiesto las increíbles equilibrios que hace al comparar los dibujos de las letrinas y grafitos (estos mucho más pequeños), usando fotoshop y aumentando y distorsionando a su gusto las imágenes, para hacerles coincidir en algo.

Desde luego no tenemos duda de que este estudio grafológico pasará a la historia de la Grafologia.

En resumen, la principal prueba acusatoria contra Eliseo Gil ha derivado en un ridículo espantoso por parte de los autores y mentores del informe.Kategoria: Sailkatugabeak. Gorde lotura.

5 erantzun Gaurko saioan hondoa jo dute Eliseo Gilen aurkako isuna proposatu zuen Jaurlaritzako teknikariak eta Letterako grafologoak-ri

 1. egilea: Joxe

  36,000 € gure dirutik zakarretara botatzeko moduko txosten baten truke? Joder, a zer desmadrea jaurlaritzan. Lapur arraioak…

 2. egilea: Jon Nikolas Lz. de Itiño

  Con 36.000€ incluido el IVA, cuántas dataciones podrían haberse realizado con mayor claridad?

 3. egilea: Jon

  Izugarria da egiten ari diren guztia. Hala edo nola albiste hauei dagokien oihartzuna eman behar zaie eta herritarrak jakinaren gainean egon behar dira.

 4. elexpuru egilea: elexpuru

  EITB, Correo-DV, Noticias, Berria, Gara…, denak ari dira berdintsu jokatzen. Geure inguruan albiste zuzenak zabaltzea, ez dugu beste biderik. “Geure esku” dago sekula baino gehiago.

 5. Pingback: Veleia, epaia iragarritako baten kronika • ZUZEU

Utzi erantzuna

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude